Köpvillkor

Genom att bli kund på IBAT AB (Ibat.nu) godkänner och samtycker ni till följande villkor och regler. 

• IBAT AB (Ibat.nu) har sin hemvist i Sverige 

• Ibat.nu ägs av IBAT AB och har följande organisationsnummer 556576-8461 

• Nedanstående villkor uppdaterades 2019-11-20

 

SOM KUND TILL IBAT AB (Ibat.nu) GODKÄNNER JAG OCH SAMTYCKER TILL FÖLJANDE:

 

Generella villkor

Ni måste vara 18 år fyllda för att få handla av IBAT (Ibat.nu).

Ni som ansökande kund bekräftar att all lämnad information, handlingar och upplysningar om det företag som ni ansöker om kundnummer till, är riktiga.

 

Det är ni som ansökande kund som ansvarar för att lämna korrekta uppgifter till IBAT AB som vi kan skapa ett kundnummer kring. 

Det är ni som ansökande kund som ansvarar för att avsluta kundnummer hos IBAT AB om den berörda verksamheten upphör att existera.

 

Det är ni som ansökande kund som ansvarar för att kontinuerligt informera IBAT AB om det sker eventuella förändringar i de uppgifter som ni lämnat vid kundansökan.

 

IBAT AB bär inget ansvar för om ansökande kund lämnat felaktiga uppgifter eller misskött ansvaret att uppdatera uppgifter kring företaget som förändrar förutsättningarna 

för hur och om kunden är berättigad till köp på IBAT AB samt vad som innefattas i detta berättigande.

 

Det kundnummer och inloggningsuppgifter ni mottar är ert företags ansvar att skydda.

 

De inloggningsuppgifter ni väljer att använda hos IBAT AB (Ibat.nu) är ert företags ansvar att skydda. 

Ni är ansvariga för all information lämnad till IBAT AB och alla order lagda hos Ibat.nu med era inloggningsuppgifter. 

Med anledning av detta ber vi er att hålla ert kundnummer och eventuella inloggningsuppgifter till webshopen hemliga.  

 

Betalning-fakturabetalning

För att kunna handla med faktura på Ibat.nu krävs att ert företag är godkända för kredit av IBAT AB. 

Ansökan om detta görs genom en kreditansökan. För mer info maila till info@ibat.nu eller "Skapa ett konto" på ibat.nu. 

För mer information om detta och var dessa finns, vänligen se www.ibat.nu För att bli kreditkund kräver Ibat.nu och dess ägare IBAT AB alltid en kopia på aktuellt registreringsbevis

inklusive momsregistreringshandlingar och eventuellt 

F-skattebevis (Gäller endast om företaget har anställd personal och/eller utför tjänster) samt att ett ifyllt och underskrivet autogiromedgivande bifogas. 

Vid större krediter ställer vi också krav på säkerhet.

 

Efter inkommen ansökan görs en kreditprövning. Vår ambition är att omgående behandla er ansökan och lämna besked så snart som möjligt. 

Förutsättning för en snabb hantering är alla handlingar ovan är tillgängliga och en godkänd kreditprövning och upplysning. 

Vi förbehåller oss rätten att fritt välja, bevilja, fastställa villkor och bedöma våra kreditkunder.

 

Betalningsvillkor faktura:

Som praxis använder vi oss av 10 dagar netto om ej annat avtalats. Vid sen betalning och direkt efter förfallodagen debiteras alltid extra administrativa avgifter plus de aktuella extra hanteringskostnader en sen betalning medför för IBAT AB, samt dröjsmålsränta om 8 %.

 

Rutiner vid Autogirokunder

Ni som betalar med autogiro förbinder er också att alltid ha täckning på ert konto minst ett dygn i förväg före förfallodagen. 

Dragning sker på förfallodagen för förfallna fakturor via autogiro. 

Saknas täckning på kontot eller om betalning ej sker senast på förfallodagen har IBAT AB rätt att debitera fastställda avgifter och ränta. 

Ni förbinder er att följa de affärsregler, villkor och avtal som fastställs av Ibat.nu och dess ägare IBAT AB.

 

Kvalité /ångerrätt

Vid köp/mottag av en felaktig eller skadad vara måste ni som kund senast dagen efter leverans kontakta oss via mail (info@ibat.nu) eller på telefon 0920-25 30 25. 

Ni som kund har rätt att reklamera en vara eller tjänst om varans egenskaper avviker från det som avtalats eller som följer av lag. 

Vid godkänd reklamation har ni som kund rätt att, inom 30 dagar från det att IBAT AB (Ibat.nu) mottagit er reklamation, återfå era pengar. 

Viss avvikelse från detta kan förekomma inom särskilda varugrupper.

 

IBAT AB (Ibat.nu) ansvar begränsas till varans värde och eventuella returkostnader som uppstår i samband med detta. 

För att kunna reklamera en vara måste dess originalförpackning finnas kvar. I de fall ångerrätten kan åberopas av kund vid ångerköp får originalförpackningen inte vara bruten. 

 

Hantering av uppgifter

Vi hänvisar till vår integritetspolicy som du återfinner på ibat.nu/content/7-personuppgifter.

IBAT AB (Ibat.nu) kommer behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Ni som ansökande kund är medveten och godkänner att IBAT AB (Ibat.nu) lagrar era personliga uppgifter samt de inköp som ni gör. 

Fel i publicering

Vi förbehåller oss rätten att i efterhand korrigera priser, texter och bilder som visas eller skrivits felaktigt på webbplatsen. 

Vi reserverar oss för prisjusteringar (ex. förändrade priser från våra leverantörer och valutaförändringar)lagerförändringar och 

ev. tekniska fel på webbplatsen, webbläsaren eller i hårdvara såsom nätverk och servrar.

 

Force majeure

IBAT AB (Ibat.nu) är befriad från ansvar för brott mot dessa villkor orsakade av omständigheter utanför IBAT ABs kontroll. 

Härmed avses sådana omständigheter som hindrar IBAT AB från att utföra sina åtaganden mot kund. 

Dessa omständigheter omfattar exempelvis; brand, naturkatastrofer, strejk, krig och liknande oförutsedda extraordinära händelser.

 

Tvist

Eventuella tvister kring dessa villkor skall avgöras genom skiljedom av lämplig instans.  

Följ oss på Facebook